Lifekeskus OÜ privaatsustingimused

1. PRIVAATSUSTINGIMUSTE EESMÄRK  

Käesolevad privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation) ning nende eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Ühtlasi on antud privaatsustingimuste eesmärk teavitada klienti, missuguseid tema andmeid ja miks LIFEKESKUS OÜ töötleb, kuidas andmete töötlemine toimub ning missugused on kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega.  

2. MÕISTED 

2.1. Andmesubjekt – inimene, kelle isikuandmeid töödeldakse ehk antud kontekstis eelkõige klient.

2.2. Isikuandmed – mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava inimese kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis on need andmed esitatud.

2.3. Eriliigilised isikuandmed – andmed isiku terviseseisundi, puude, pärilikkuse informatsiooni, seksuaalelu või ametiühingu liikmelisuse kohta; biomeetrilised andmed, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed ning andmed poliitiliste, usuliste ja maailmavaateliste vaadete kohta.

2.4. Isikuandmete töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming, sh isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine; isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine; isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine; või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

2.5. Isikuandmete töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes oma tööülesannetest ja töö iseloomust tulenevalt töötleb või kelle palvel isikuandmeid töödeldakse.

2.6. Teenus – Lifekeskus OÜ poolt pakutavate teenuste ja kaupadega on võimalik tutvuda siin: www.lifekeskus.ee (edaspidi Teenus).

2.7. Klient – inimene, kes on avaldanud soovi saada või on saanud Lifekeskus OÜ poolt pakutavat ühte või mitut Teenust.  

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD 

3.1. Isikuandmete vastutav töötleja: Lifekeskus OÜ
Registrikood: 16103149
Telefon: + 372 5037 037
Juriidiline aadress: Väike-Ameerika tn 1-16, Tallinn 10129
E-post: info@lifekeskus.ee 

3.2. Lifekeskus OÜ avaldab isikuandmeid oma koostööpartneritele, kes käituvad kliendi isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad, osutamaks Lifekeskus OÜ-le teenuseid, näiteks IT-, logistika-, õigusabi, turundusteenused.  

3.3. Samuti töötlevad kliendi isikuandmeid Lifekeskus OÜ juhtkond, terapeudid ja töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ning vajadus kliendi isikuandmeid töödelda. Seadusest tulenevatel juhtudel ning alustel avaldab Lifekeskus OÜ kliendi isikuandmeid ka avaliku sektori asutustele (nt maksuametile), õiguskaitseorganitele või muudele riigiasutustele. 

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUS, EESMÄRGID JA SÄILITAMISE TÄHTAJAD 

4.1. Lifekeskus OÜ töötleb kirjalikult kliendi üldandmeid: ees- ja perekonnanimi; isikukood; kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress. Lähtuvalt kliendist võib teenuse osutamiseks olla vajadus töödelda kliendi eriliigilisi isikuandmeid, eelkõige terviseandmeid.

4.2. Lifekeskus OÜ-s on isikuandmete töötlemise alusteks:

4.2.1. kliendi nõusolek, sh kliendiga sõlmitud kirjalik nõusolek;

4.2.2. Lifekeskus OÜ õigustatud huvi;

4.2.3. Lifekeskus OÜ juriidilise kohustuse täitmine.

4.3. Teenuse osutamise eelduseks on isikuandmete esitamine.

4.4. Lifekeskus OÜ-s töödeldavad andmed pärinevad kliendilt, alaealise kliendi vanematelt, piiratud teovõimega kliendi eestkostjalt.

4.5. Lifekeskus OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja alustel:

4.5.1. Kliendi registreerimiseks, registreerimisega seonduvate toimingute tegemiseks, kliendiga ühenduse võtmiseks ning kliendipoolse kontakti korral kliendi identifitseerimiseks. Kasutatavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, nõusolekuvormil esitatavate tingimuste aktsepteerimise fakt. Alus: kliendiga sõlmitud nõusolek ja selle täitmine.

4.5.2. Teraapiateenuse osutamiseks. Kasutatavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ning lähtuvalt Kliendi tervislikust seisundist terviseandmed. Alus: kliendiga sõlmitud nõusolek ja selle täitmine.

4.5.3. Lifekeskus OÜ-lt tellitud Teenuste kohaletoimetamiseks, nt kinkekaart. Kasutatavad isikuandmed: e-posti aadress, telefoninumber, kliendi eesnimi, perekonnanimi, vajadusel aadress. Alus: kliendiga sõlmitud nõusolek.

4.5.4. Raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel. Kasutatavad isikuandmed: vastavalt raamatupidamise seaduses ning maksuseadustes sätestatule. Alus: raamatupidamisseadus ning muud kohalduvad seadused ja õigusaktid.

4.5.5. Muude seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks täitmaks õiguskaitseasutuste korraldusi, taotlusi ning päringuid. Kasutatavad isikuandmed: sõltuvalt konkreetsest juhtumist. Alus: õigustatud huvi, muud kohalduvad seadused ja õigusaktid.

4.5.6. Otseturunduslikel eesmärkidel (nt uudiskirja saamiseks), kui klient on nõusolekuvormil märkinud vastava sooviavalduse saada reklaamkirju. Kasutatavad andmed: kliendi eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress. Alus: kliendi nõusolek.

4.6. Lifekeskus OÜ säilitab isikuandmeid sisaldavaid dokumente õigusaktides sätestatud tähtajani või juhul, kui selliseid tähtaegu ei ole õigusaktides määratud, kuni hetkeni, millal on isikuandmete algse kogumise eesmärk saavutatud. Käesoleva Korra koostamisel on tähtajad järgmised:

4.6.1. Raamatupidamisliku tähtsusega isikuandmeid säilitatakse seitse aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.

4.6.2. Müügi- või teenuse osutamise lepingut, lepinguga seotud dokumente, samuti kirjavahetusi ning muud dokumenteeritud suhtlust kliendiga säilitatakse kolm aastat alates vastava lepingu või suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Lifekeskus OÜ õiguste kaitsmiseks seoses nõuete aegumisega.

4.6.3. Mistahes nõusolekuga seotud andmeid säilitatakse nii kaua, kuni neid on vaja teenuse osutamiseks ja kuniks kliendi antud nõusolek on kehtiv ning seda ei ole tagasi võetud.

4.7. Pärast säilitustähtaja lõppemist isikuandmed kustutatakse või hävitatakse viisil, mis välistab isikuandmete loetavuse. Digitaalsed andmekandjad kustutatakse, kasutades failide ülekirjutamisprogramme; paberandmekandjate hävitamiseks kasutatakse paberihunti.

5. KLIENDI ÕIGUSED 

5.1.  Kliendil on õigus:

5.1.1. taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele;

5.1.2. nõuda, et Lifekeskus OÜ parandaks tema kohta käivad ebaõiged andmed või täiendaks ebatäielikke andmeid;

5.1.3. nõuda andmete kustutamist, kui:

5.1.3.1. andmeid ei ole enam vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil;

5.1.3.2. klient on võtnud tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puuduvad muud alused andmete töötlemiseks;

5.1.3.3. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või

5.1.3.4. selline õigus tuleneb Lifekeskus OÜ suhtes otse kohalduvast Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest.

5.1.4.  taotleda isikuandmete töötlemise piiramist, kui:

5.1.4.1. ta on vaidlustanud isikuandmete õigsuse;

5.1.4.2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja klient ei esita kustutamise nõuet; või

5.1.4.3. Lifekeskus OÜ ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, ent klient vajab neid õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.

5.1.5. esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

5.1.6. taotleda Lifekeskus OÜ esitatud andmete ülekandmist teisele isikuandmete töötlejale, kui andmete töötlemine toimus lepingu täitmiseks ning andmeid töödeldi automatiseeritult. Paberkandjal olevad (esitatud) isikuandmed ülekandmisele ei kuulu.

5.1.7. esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebus järelevalveasutusele ehk Andmekaitse Inspektsioonile või kohtusse.

5.1.8. võtta tagasi oma nõusolekud töötlemistoimingute suhtes, mille suhtes klient on oma nõusoleku andnud. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Pärast nõusoleku tagasivõtmist võib Lifekeskus OÜ jätkata isikuandmete töötlemist ulatuses, mis on vajalik seadusest või Euroopa Liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.2. Kui klient on esitanud andmete kustutamise või andmete töötlemise piiramise nõude, edastab Lifekeskus OÜ teabe selle kohta kõikidele vastuvõtjatele, kellele isikuandmeid on edastatud, v.a juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Lifekeskus OÜ-l on õigus keelduda andmete kustutamisest, kui see on vajalik:

5.2.1. Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest Lifekeskus OÜ-le tuleneva kohustuse või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks; või

5.2.2. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.3. Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks esitab klient vastava soovi kirjalikult allkirjastatuna või e-kirja teel, kasutades e-posti aadressi, mille ta on ise varasemalt Lifekeskus OÜ-le endaga kontakteerumiseks esitanud. Lifekeskus OÜ väljastab nõutavad andmed koos isikuandmete töötlemise reeglistikuga või põhjendab andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamisest ühe kuu jooksul.

5.4. Andmed väljastatakse kliendile viisil, milles klient esitas sooviavalduse (kirjalikult või elektrooniliselt). Paberkandjal terviseandmed antakse taotlejale isikut tõendava dokumendi alusel. Elektrooniliselt edastatakse andmed krüpteeritult. Lifekeskus OÜ-l on õigus andmete väljastamise eest nõuda kliendilt mõistlikku tasu.

5.5. Lifekeskus OÜ keeldub andmete väljastamisest, kui esineb seaduses toodud alus või kui Lifekeskus OÜ-l on kahtlusi andmete soovija identiteedis. 

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE  

6.1. Lifekeskus OÜ edastab andmeid kolmandatele isikutele, kui selline kohustus tuleneb Eesti või Euroopa Liidu õigusest, samuti punktides 4.3. nimetatud juhul märgitud punktides väljendatud isikutele.

6.2. Lifekeskus OÜ ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse. 

7. ISIKUANDMETE RIKKUMISEST TEAVITAMINE 

7.1. Lifekeskus OÜ teavitab klienti viivitamatult isikuandmetega seotud rikkumisest, kui see tõenäoliselt kujutab endast ohtu kliendi õigustele ja vabadustele.

7.2. Lifekeskus OÜ-l puudub teavitamiskohustus, kui:

7.2.1. isikuandmete töötlemisel oli kasutatud vajalikke tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis muudavad andmed juurdepääsuõiguseta isikutele loetamatuks;

7.2.2. Lifekeskus OÜ on võtnud kasutusele vajalikke meetmeid, et muuta ohu teke ebatõenäoliseks.

Kinnitatud Lifekeskus OÜ juhatuse poolt
15. märts 2